BYDD AM DDIM BYD BYW

Telerau

1 · Rhybudd Cyfreithiol

Yn unol â Chyfraith 34/2002, ar Orffennaf 11, Cymdeithas Gwybodaeth Gwasanaethau a Masnach Electronig a deddfwriaeth berthnasol arall rydym trwy hyn yn eich hysbysu bod y wefan hon yn eiddo i https://torlaser.com Corraliza Borja Sanchez "gyda rhif NIF" 04857077Y ".

Wedi'i sefydlu yn Calle San Juan Bautista La Salle N10 1A, Talavera de la Reina, Toledo, Sbaen.

Gallwch gysylltu â ni yn y cyfeiriad e-bost "info@torlaser.com".

Mae'r gwasanaethau y gall y defnyddiwr eu prynu trwy'r we https://torlaser.com yn gynhyrchion awgrymiadau laser. Mae'r holl brisiau yn cynnwys TAW. Yn achos plwm, gan gynnwys gostyngiad, rhoddir gostyngiad ym mhob un o'r cynhyrchion.

Rydym yn cadw'r hawl i newid heb rybudd ymlaen llaw o'r Polisi Preifatrwydd hwn i'w gadw wedi'i addasu i'r ddeddfwriaeth bresennol ar ddiogelu data. Mewn achosion o'r fath, cyhoeddodd ar y wefan hon y newidiadau fel y gall y defnyddiwr eu hadnabod.

1.1 Eiddo deallusol

1. TorLaser.com sy'n berchen ar yr holl logos, nodau masnach, enwau masnach, cynnwys, strwythur, dyluniad a chyflwyniad yr elfennau ac unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos ar y Wefan hon ac fe'u diogelir gan hawliau eiddo deallusol a deallusol.

2. Gwaherddir y defnyddiwr rhag atgynhyrchu, prosesu, dosbarthu, cyfathrebu cyhoeddus ac yn gyffredinol unrhyw fath arall o ecsbloetio'r elfennau a grybwyllir yn y paragraff blaenorol heb gydsyniad TorLaser.com.

3. Ni fydd y defnyddiwr yn defnyddio modd y gallant symud, newid, neu drin unrhyw ddyfeisiau amddiffyn neu systemau diogelwch y gellir eu gosod ac sydd â risg neu ddifrod neu analluogi'r Wefan a / neu ei chynnwys.

4. TorLaser.com ddim yn gyfrifol am y camddefnydd posib y mae trydydd partïon yn ei wneud o'r wefan hon, neu'r wybodaeth a drosglwyddir trwyddi i drydydd partïon. Mae'r cynnwys a ddarperir trwy'r wefan hon yn addysgiadol yn unig, felly gall defnyddio'r rhain wneud i'r defnyddiwr ac unrhyw gyfrifoldeb neu ddifrod a allai godi, gyfrifoldeb y defnyddiwr yn unig.Mae TorLaser.com wedi'i eithrio am iawndal o unrhyw fath a achosir i ddefnyddwyr trwy ddefnyddio dolenni (dolenni), cyfeirlyfrau ac offer chwilio sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu gwefannau sy'n eiddo i / / neu a reolir gan drydydd partïon a phresenoldeb firysau neu god maleisus arall yn y cynnwys a allai achosi unrhyw ddifrod i'r system gyfrifiadurol, dogfennau electronig neu ffeiliau defnyddwyr. Mae TorLaser.com yn cadw'r hawl i gymryd camau cyfreithiol y mae'n eu hystyried yn briodol sy'n deillio o unrhyw ddefnydd anghyfreithlon gan drydydd partïon o gynnwys ei wefan.

2 · Polisi Preifatrwydd

2.1 Diogelu data

Nid yw ymweld â'r wefan hon yn awgrymu ei bod yn ofynnol i'r defnyddiwr ddarparu unrhyw wybodaeth amdani. Os bydd y defnyddiwr yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol, bydd y data a gesglir ar y wefan hon yn cael ei brosesu'n deg ac yn gyfreithlon bob amser yn ddarostyngedig i'r egwyddorion a'r hawliau a gynhwysir yn y Gyfraith Organig 15/1999 ar 13 Rhagfyr, Diogelu Data Personol (LOPD ) a rheoliadau eraill.

Yn yr achos hwn, rydym yn teimlo rheidrwydd i roi gwybod ichi am gyfres o eithafol ynghylch y data personol a gasglwyd Borja Sanchez Corraliza trwy we ei wefan.

2.1.2 Gwybodaeth i ddefnyddwyr

- Adran "Creu eich cyfrif"

Yn ôl Cyfraith 15/1999 ar Ragfyr 13, Diogelu Data Personol (LOPDP), rydym yn eich hysbysu, trwy lenwi'r ffurflenni, y bydd eich data personol yn cael ei storio a'i brosesu mewn ffeiliau Corraliza Borja Sanchez.

Prif bwrpas y ffeil hon yw rheoli defnyddwyr cofrestredig ar ein gwefan ac anfon hysbysebion ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau sy'n cael eu marchnata gan Borja Sanchez Corraliza neu ar gyfer anfon hysbysebion, gostyngiadau a hyrwyddiadau cynnyrch a gwasanaethau eraill.

Os nad ydych yn dymuno derbyn hysbysebion o'r fath rhaid gwirio'r blwch ar y ffurflen. Mae Borja Corraliza Sanchez yn sicrhau cyfrinachedd data ac yn gwarantu na fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw ddefnydd arall heb gydsyniad ein defnyddwyr ymlaen llaw ac yn benodol. Gofynnwch i'r data hynny sy'n angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaeth sy'n ofynnol a dim ond at y diben hwn y cânt eu defnyddio.

- Adran "Prynu cyflawn"

Yn ôl Cyfraith 15/1999 ar Ragfyr 13, Diogelu Data Personol (Deddf), rydym yn eich hysbysu, trwy lenwi'r ffurflenni, y bydd eich data personol yn cael ei storio a'i brosesu mewn ffeiliau Borja Corraliza Sanchez.

Prif bwrpas y ffeil hon yw cynnal y berthynas gontractiol gyda'n cwsmeriaid, hwyluso prosesu archebion, gwireddu astudiaethau ystadegol ac anfon hysbysebion ynghylch cynhyrchion a gwasanaethau sy'n cael eu marchnata gan TorLaser.com neu ar gyfer anfon hysbysebion, gostyngiadau a hyrwyddiadau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau eraill.

O ganlyniad i brynu, gellir cyfleu eu data i'r derbynwyr a ganlyn:

· Banciau i'w talu trwy brynu cardiau credyd.
· Swyddfa defnyddwyr a defnyddwyr os bydd unrhyw gwynion.
· Y gwneuthurwyr, gwasanaethau technegol a / neu gyfanwerthwyr yn achos gwarantau neu atgyweiriadau. Gellir lleoli'r derbynwyr hyn yn nhiriogaeth Sbaen a thu allan iddi, yn dibynnu ar y cynnyrch a / neu'r gwasanaeth a brynir.
· Yn y rhagdybiaethau a sefydlwyd yn gyfreithiol, megis y Lluoedd Diogelwch.

Mae Borja Sanchez Corraliza yn sicrhau cyfrinachedd data ac yn gwarantu na fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw ddefnydd arall heb gydsyniad penodol ymlaen llaw gan ein cleientiaid. Gofynnwch i'r data hynny sy'n angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaeth sy'n ofynnol a dim ond at y diben hwn y cânt eu defnyddio.

- Adran "Cylchlythyr"

Yn unol â darpariaethau Cyfraith 15/1999 ar Ragfyr 13, Diogelu Data Personol, rydym yn eich hysbysu y bydd yr e-bost a hwylusir yn cael ei ymgorffori mewn ffeil sy'n eiddo i orchymyn Borja Sanchez Corraliza i anfon y cylchlythyr. Mae'r bwletin hwn at ddibenion gwybodaeth.

Defnyddir y data personol gan Borja Sanchez Corraliza yn unol â gofynion Cyfraith 15/1999, ar Ragfyr 13, Diogelu Data Personol.

- Adran "Cysylltwch â "

Yn unol â darpariaethau Cyfraith 15/1999 ar Ragfyr 13, Diogelu Data Personol, rydym yn eich hysbysu y bydd yr e-bost a hwylusir yn cael ei ymgorffori mewn ffeil sy'n eiddo i orchymyn Borja Sanchez Corraliza i reoli'r ganolfan gymorth https://torlaser.com a'r cwsmer cyswllt trwy e-bost.

Y wybodaeth sy'n cynnwys negeseuon cyswllt indiferete yw'r math o ffordd a ddefnyddir yn gyfrinachol. Mae TorLaser.com yn gwahardd cyhoeddi negeseuon sy'n cael eu cyfnewid â thrydydd partïon a'u datgelu mewn fforymau, rhwydweithiau cymdeithasol ac unrhyw wefan.

- Adran "Dychweliadau - RMA "

Yn ôl Cyfraith 15/1999 ar Ragfyr 13, Diogelu Data Personol (LOPDP), rydym yn eich hysbysu, trwy lenwi ffurflenni, y bydd eich data personol yn cael ei storio a'i brosesu mewn ffeiliau Borja Corraliza Sanchez.

Prif bwrpas y ffeil hon yw rheoli RMA (Gan ddefnyddio gwarant eich cynnyrch). Gellir cyfleu ei ddata i'r gwneuthurwr yn achos cynhyrchion sydd wedi'u difrodi neu ddiffygiol.

Cydsyniad 2.1.3

Mae anfon y ffurflenni yn golygu bod y defnyddiwr yn rhoi ei gydsyniad i brosesu data yn unol â'r dibenion a ddarperir ym mhob un o'r ffurflenni. Ni ddylai Borja Sanchez Corraliza gyfleu'r data i drydydd partïon ac eithrio yn yr achosion a sefydlwyd yn gyfreithiol neu a awdurdodwyd gan yr ymgeisydd. Mae Borja Sanchez Corraliza yn cyfleu deiliaid data o'i fwriad i anfon cyfathrebiadau masnachol trwy e-bost neu unrhyw fodd arall o gyfathrebu electronig. Mae deiliaid hefyd yn gwybod y bwriad amlwg hwn ac yn rhoi eu caniatâd penodol i dderbyn cyfathrebiadau o'r fath. Mae'r cytundeb a ddarperir yma gan y Contractiwr ar gyfer cyfathrebu data i drydydd partïon yn ddirymadwy bob amser, heb effaith ôl-weithredol.

2.1.4 Hawliau partïon â buddiant

Gall y person dan sylw arfer ei hawliau ARCO (mynediad, cywiro, canslo a gwrthwynebu) mewn perthynas â'u data personol trwy ysgrifennu a chau llungopi o ID i'r cyfeiriad: Borja Corraliza, C / San Juan Bautista N10 1A, 45600, Talavera de la Reina, Toledo neu trwy ein ffurflen gyswllt. Mae gan y wefan hon fodelau ar gael lle gallwch arfer hawliau ARCO.

2.1.5 Ansawdd Data

Rhaid i ddefnyddwyr sicrhau geirwiredd, cywirdeb, dilysrwydd a dilysrwydd y data personol a gasglwyd iddynt o ganlyniad i'r gronfa wrth gefn.

2.2 Defnyddio cwcis

Ffeiliau data bach neu set o nodau yw cwcis sy'n cael eu storio ar y ddisg galed neu yng nghof dros dro eich cyfrifiadur pryd bynnag y byddwch chi'n cyrchu tudalennau rhai gwefannau. Fe'u defnyddir ar gyfer y gweinydd y cytunwyd arno i fodloni dewisiadau defnyddwyr i'w ddychwelyd i gysylltu. Gall mynediad i'r wefan hon gynnwys defnyddio cwcis, a fydd yn anelu at hwyluso'r broses o brynu cynhyrchion neu wasanaethau a gynigir ar-lein, a gwasanaethu hysbysebu neu gynnwys penodol neu wybodaeth gyfreithiol sydd o ddiddordeb i'r defnyddiwr. Ni all cwcis ddarllen ffeiliau cwci a grëwyd gan gyflenwyr eraill. Gall y defnyddiwr ffurfweddu ei borwr i gael ei rybuddio wrth dderbyn cwcis ac i atal gosod cwcis ar eich gyriant caled. I wneud hyn, dylai'r defnyddiwr ymgynghori â chyfarwyddiadau a llawlyfrau eich porwr i gael mwy o wybodaeth. Ni all unrhyw gwci dynnu gwybodaeth o yriant caled y defnyddiwr na chael gafael ar wybodaeth bersonol. Yn syml, cysylltwch borwr cyfrifiadur penodol â ffynhonnell anhysbys. Yr unig ffordd y mae gwybodaeth breifat defnyddiwr yn rhan o ffeil cwci, yw bod y defnyddiwr yn bersonol yn rhoi'r wybodaeth hon i'r gweinydd.

3 · Amodau Prynu

Mae'r prisiau a'r telerau gwerthu er gwybodaeth yn unig a gellir eu newid mewn ymateb i amrywiadau yn y farchnad.Fodd bynnag, rhoddir y gorchymyn trwy lenwi'r ffurflen archebu, mae'n awgrymu cydymffurfiaeth â'r pris a gynigir a'r amodau gwerthu cyffredinol sydd mewn grym ar yr adeg benodol hon. Unwaith y bydd y gorchymyn wedi'i ffurfioli yn golygu perffeithio'r pryniant hawl, gyda'r holl warantau cyfreithiol sy'n amddiffyn prynwr y defnyddiwr, ac o'r eiliad honno bydd, ac ni ellir addasu'r prisiau a'r amodau cytundebol heb gytundeb penodol y ddau Gontractio.

3.1 Amddiffyn plant dan oed

Gwerthu unrhyw gynnyrch laser dosbarth IIIB neu IV i blant dan oed a gweithredwyr nad ydynt yn broffesiynol gwaharddedig gyda'r hyfforddiant iawn . Cyfrifoldeb y tad / mam / gwarcheidwad yw sicrhau caffael plant dan oed, nid ein resposabilidad sy'n caffael unrhyw eitemau gwaharddedig i'w hoedran ac nid yw'n bosibl gwirio cywirdeb y wybodaeth a ddarperir gan gwsmeriaid yn y broses gofrestru. Mae torri'r cymal hwn yn drech nag unrhyw fuddiant diogelwch neu enillion ar y pryniant, gan ei ganslo ar unwaith os bydd angen ei ganfod.

3.2 Llongau

· Pob llong ar frys bob amser yr hyn sy'n bosibl o fewn 24 awr waith ar ôl i'r cwsmer gadarnhau taliad.
· Mae'r amseroedd dosbarthu yn dibynnu ar y math o longau a ddewisir gan y cwsmer, maent yn ymddangos yn ystod y broses. Mae'r amseroedd hyn bob amser yn amser bras a byth yn cael eu hyswirio, felly ni fyddant byth yn rheswm dilys dros wrthod y pecyn na chanslo'r pryniant, mae'r cwsmer yn deall ac yn derbyn ei dderbyn ac yn hawlio'r costau canlyniadol a dynnir os nad oes til am y rheswm hwn.
· Mewn postiadau rheolaidd rhag ofn y bydd colled, y cleient fydd yn cymryd cyfanswm y golled. Ni fydd TorLaser.com yn cael ei ddal yn gyfrifol am y digwyddiad, gan nad yw postiadau o'r fath wedi'u cofrestru yn y swyddfa bost. Os ydych chi'n prynu trwy ddewis y math hwn o ddanfoniad yn unol â'r amodau hyn, fel arall gallwch a dewis ffordd cludo arall.
· Bydd gan y cwsmer 24 awr i wirio cywirdeb holl gydrannau'r archeb ac i wirio ei fod yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch yn y cynhyrchion a gwmpesir. Ar ôl y 24 awr hyn rhoddir ar gyfer cludo a derbyn ni dderbynnir yr hawliadau am ddifrod neu ddiffygion gyda'r cludo.
· Fe'i hystyriwyd yn orchymyn a gyflwynwyd pan lofnodwyd y dderbynneb danfon gan y cwsmer. O fewn 24 awr pan mae'n rhaid i'r cleient wirio'r cynhyrchion ar ôl eu derbyn a datgelu'r holl wrthwynebiadau a all fodoli.
· Os ydych chi'n derbyn cynnyrch sydd wedi'i ddifrodi trwy gludiant, argymhellir cysylltu o fewn y 24 awr gyntaf er mwyn hawlio'r effaith i'r cludwr. Yn yr un modd mae'n briodol myfyrio ar y cludwr.
Dylent wirio eu cynnwys gerbron y swyddog sy'n gwneud y danfoniad, os yw'r hyn sydd wedi torri ac ar goll yn dda neu mae'r gwactod hwn yn cyrraedd, dylai'r swyddog ofyn am hawliad drwyddo i gofnodi ac anfon info@torlaser.com nifer y munudau i adael i ni ddigwydd. Dim nifer o funudau nad ydym yn gyfrifol am gynhyrchion na dderbynnir.
Yn dilyn hynny rhaid i chi ddweud wrth eich achos trwy ein ffurflen gyswllt, gan nodi rhif yr archeb a'r broblem y mae'n ei chyflwyno.Ar ôl derbyn y digwyddiad, bydd llwyth newydd yn cael ei drin os bydd angen.
· Nid yw'r negesydd yn galw dros y ffôn i gadarnhau'r danfoniad. Dosbarthu yn uniongyrchol, ac os nad ydych gartref gadewch nodyn pasio i gysylltu â'r ddirprwyaeth a gwneud ail ddanfoniad am ddim. Y trydydd derbynnydd fydd yn gyfrifol am drydydd danfoniadau a chyfeiriadau newid unwaith y bydd y gorchymyn wedi'i anfon. Ni allwch osod amser dosbarthu oherwydd mae'n dibynnu ar lwybr gwaith y deliwr ar y diwrnod hwnnw.
· Ar ôl gwneud y cludo, bydd y cwsmer yn ysgwyddo costau amcangyfrifedig 10 € ar gyfer unrhyw newid cyfeiriad neu ymlaen, p'un ai ar gais neu oherwydd ei fod wedi'i nodi'n wael yn y gorchymyn.
· Os bydd pecyn o orchymyn a dalwyd eisoes yn cael ei ddychwelyd trwy gyfeiriad anghywir, yn absennol, peidiwch â'i ddewis na'i wrthod, bydd yn hysbysu'r cwsmer pan fyddwn yn ei dderbyn yn ein swyddfa i chi ddewis pwy rydych chi am berfformio gydag ef. Os gofynnwch am gludiant newydd, codir € 5 fel tâl cludo. Os oes gennych fis o'r rhybudd gennym i gytuno ar benderfyniad, ar ôl ystyried yr amser hwn heb ei ateb, mae'n anwybyddu'r pryniant ac yn hepgor ei erthyglau a'r swm a dalwyd amdanynt.

3.3 Canslo gorchmynion

Dim ond os nad yw wedi cael ei anfon eich archeb y derbynnir canslo archeb. Rhag ofn ei fod eisoes wedi'i baratoi ond heb ei anfon os ydych chi am ei ganslo gallwch wneud hynny gan dybio y bydd cost o 10 € yn cael ei thynnu o'r swm a dalwyd eisoes wrth brosesu archeb. Os na fyddaf yn talu eich archeb trwy ddewis dull talu wrth ddanfon, codir 10 € arnaf trwy drosglwyddiad banc yn unrhyw un o'r cyfrifon a ddarperir, os na fydd yn tybio ac yn cydnabod y bydd dyled TorLaser.com yn cymryd camau cyfreithiol mae'n barnu ei bod yn briodol adennill y swm hwnnw. Os anfonwyd eich archeb eisoes gall ei anfon yn ôl o fewn cyfnod o 14 diwrnod, ond bydd y cwsmer / prynwr yn tybio’r taliadau cludo hefyd bydd yn cael ei ddidynnu o’r swm i’w ad-dalu 15 € yn y cysyniad o gludo ar ein rhan ni a til.

Gofynnir i rwymedigaeth y prynwr / cwsmer sicrhau bod y cynnyrch yr un yr ydych ei eisiau ac mewn achos o amheuaeth, rhwymedigaeth y prynwr / cwsmer yw cysylltu â https://torlaser.com i gael gwybodaeth am y cynnyrch cyn ei brynu.

Rhag ofn y bydd y traddodai / cwsmer yn gwrthod y pryniant, ar ôl ei anfon, am resymau y tu hwnt i TorLaser.com, gall hyn honni iddo drin y sawl sy'n ei dderbyn, gan ei orfodi i dalu'r costau a fydd yn cael eu cludo yn 20 € yn llawn.

4 · Dychweliadau

Mae TorLaser.com yn cynnig y gallu i ddychwelyd cynhyrchion o fewn 14 diwrnod, gan gyfrif o'r dyddiad y mae'r cwsmer wedi derbyn y nwyddau, ar yr amod bod yr amodau a nodir ar y dudalen hon yn cael eu bodloni.

4.1 Amodau ffurflenni ar gyfer cwsmeriaid preifat a chwsmeriaid busnes

· Ni dderbynnir unrhyw ffurflenni'r cynhyrchion a ganlyn, fel y'u sefydlwyd gan Gyfraith 47/2002, ar 19 Rhagfyr, yn diwygio Cyfraith 7/1996 ar 15 Ionawr, o'r Fasnach Manwerthu, i'w trawsosod gan Gyfarwyddeb 97/7 / EC cyfraith Sbaen ar gontractau pellter ac addasu'r gyfraith i amrywiol gyfarwyddebau'r UE.
-Cynyrchiadau sy'n ddarostyngedig i amrywiadau yn y farchnad ariannol na all y gwerthwr eu rheoli.
-Cynhyrchion a wneir yn unol â manylebau'r defnyddiwr neu sydd wedi'u personoli'n glir wedi'u gosod yn benodol fel y nodir mewn dyluniad cyfluniad, neu na ellir eu dychwelyd yn ôl eu natur neu'n agored i ddirywio neu ddod i ben yn gyflym.
-Article 45. Eithriadau i'r hawl i dynnu'n ôl.
Oni chytunir fel arall fel arall, ni fydd darpariaethau'r erthygl flaenorol yn gymwys i'r contractau a ganlyn:
a) Contractau ar gyfer cyflenwi nwyddau y mae eu pris yn ddarostyngedig i amrywiadau yn y farchnad ariannol na all y gwerthwr eu rheoli.
b) Contractau ar gyfer cyflenwi nwyddau a wneir yn unol â manylebau'r defnyddiwr neu sydd wedi'u personoli'n glir neu na ellir, yn ôl eu natur, eu dychwelyd neu'n agored i ddirywio neu ddod i ben yn gyflym.
c) Contractau ar gyfer cyflenwi tapiau sain neu fideo, disgiau a meddalwedd gyfrifiadurol na chafodd eu selio gan y defnyddiwr, yn ogystal â ffeiliau cyfrifiadurol, a ddarperir yn electronig, y gellir eu lawrlwytho neu eu hatgynhyrchu ar unwaith i'w defnyddio'n barhaol.
d) Contractau ar gyfer cyflenwi papurau newydd, cyfnodolion a chylchgronau
e) Cynhyrchion a oedd unwaith yn cael eu actifadu, eu cofrestru, eu profi neu eu defnyddio ac na ellir eu gwerthu fel cynhyrchion newydd gyda'r sêl yn agored neu wedi'i ddifrodi.
· I ddychwelyd, rhaid i chi gysylltu â ni i lenwi'r cais am ddychwelyd. Ar ôl cwblhau'r cais, rhoddir rhif dychwelyd iddo a bydd yn nodi'r data ar gyfer eu cludo.
· Rhaid dychwelyd pob nwyddau yn ei becyn gwreiddiol yn gyfan, mewn cyflwr perffaith a heb ei selio. Rhaid i'r cwsmer addasu a chymryd mesurau amddiffynnol priodol a phecynnu cynnyrch i'w anfon i'n warws. Fel arall, mae TorLaser.com yn cadw'r hawl i wrthod dychwelyd.
· Bydd y cwsmer yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir wrth gludo'r dychweliad ar y cynnyrch.
· Rhaid danfon ffurflenni i'r cyrchfan cyn pen 30 diwrnod o'r dyddiad y derbyniwyd y ffurflen. Fel arall, caiff ei wrthod a'i ddychwelyd.
· Ar ôl derbyn nwyddau ac arbenigedd sydd mewn cyflwr perffaith, bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu os caiff ei nodi.
· Bydd treuliau cludo yr eir iddynt yn y ffurflen a delir gan y cwsmer, ynghyd â chostau cludo iddo a phrosesu archebion yr amcangyfrifir eu bod yn € 15 yn cael eu tynnu o swm ei enillion sy'n ddyledus.
· Dim ond os bydd y dychweliad oherwydd gwall cludo neu resymau eraill y gellir eu priodoli i ni fydd yn gofalu am gludo trwy wasanaeth post rheolaidd, gan ddod yn risg i gwsmeriaid cyfrifol o golli pecyn neu dybio costau ychwanegol cludo neu yswiriant cyflymach eraill. os dymunir.
· Peidio â derbyn unrhyw ffurflenni ar ôl eu danfon.
· Trwy brynu rydych chi'n cytuno i'r amodau hyn.

4.2 Amodau ffurflenni dosbarthwyr

Dim ond deunydd heb ei selio ac mewn cyflwr perffaith a dderbynnir cyn pen 14 diwrnod o'i dderbyn.
Bydd ad-daliadau o'r fath yn cael eu prosesu fel enillion masnachol, gan nad oes deddf sy'n rheoleiddio hawliau dychwelyd rhwng cwmnïau ac mae'r Gweithdrefnau hyn yn cael eu rheoleiddio gan amodau TorLaser.com.
Cynhyrchion mewn pothelli neu selio gwres, a chynhyrchion eraill sydd â sêl wedi torri, ni ellir eu dychwelyd.
Nid yw'r amodau hyn yn diddymu'r warant nac amnewid cynhyrchion diffygiol fel y nodir yn gwarant y gwneuthurwr. Mae TorLaser.com yn cadw'r hawl i wrthod yr ad-daliad rhag ofn canfod unrhyw anghysondeb yn y cynnyrch a ddychwelwyd.

· 5 Gwarant

Mae gan y cynhyrchion warant o flynyddoedd 2 o ddyddiad derbyn y cludo. Gwneuthurwyr cynhyrchion sy'n llwyr gyfrifol am sicrhau a darparu'r cymorth technegol a'r ôl-werthu angenrheidiol. Os oes gan y cwsmer unrhyw ymholiadau ynglŷn â chynnyrch, dylech gysylltu â'r Gwasanaeth Cymorth Technegol (SAT) fel pob gweithgynhyrchydd.

Y warant yw 6 mis TorLaser.com fel dosbarthwr, o 6 mis o ddyddiad yr archeb y warant a gynigir gan y gwneuthurwr yn uniongyrchol. TorLaser.com rhag ofn y bydd un o'r cynhyrchion hyn yn methu â darparu cyfeiriad prynwr y gwneuthurwr i'w anfon i'w atgyweirio neu ei amnewid. Y prynwr fydd yn talu costau'r ffurflen hon beth bynnag.
· Os daw'r nam i'r amlwg yn ystod y 6 mis cyntaf o ddanfon y nwyddau, tybir bod y nam eisoes yn bodoli pan wnaethoch ei brynu ac nad oes rhaid i'r defnyddiwr brofi dim.
· Fodd bynnag, pan ddaw'r diffyg cydymffurfiaeth i'r amlwg ar ôl 6 mis ac mewn achosion amheus, efallai y bydd y gwneuthurwr yn gofyn am adroddiad arbenigol annibynnol i brosesu gwarant. Mewn achosion amlwg o gamweithio neu weithrediad afreolaidd o dan warant dim problem.
Beth bynnag, yn ystod yr amser y mae'r defnyddiwr yn cael ei amddifadu o'r cynnyrch, mae cyfrifo cyfnod y warant wedi'i atal; er enghraifft, os bydd atgyweirio gwrthrych caled 15 diwrnod, bydd y cyfnod gwarant yn dod i ben 15 diwrnod yn hwyrach na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol.
Os bydd y cleient yn canfod methiant neu gamweithio yn y cynnyrch, ar yr amod nad yw'r cleient yn trin, gall y cleient ddewis ei ddisodli, oni bai ei fod yn amhosibl neu'n anghymesur i TorLaser.com, ac os felly swm yr elw yn cael ei ddychwelyd.
Mae TorLaser.com yn cadw'r hawl i amnewid un cynnyrch yn lle un arall yn wahanol ond gyda pherfformiad cyfartal i'r cynnyrch y mae'r cwsmer yn gofyn amdano oherwydd diweddariadau posibl gan y gwneuthurwr.

5.1 Proses Gwarant

1. Cysylltwch â ni trwy'r un llwybr rwy'n ei ddefnyddio i roi eich archeb. Byddwn yn dweud wrthych gyfeiriad e-bost y Gymorth Technegol a fydd yn gyfrifol am brosesu'ch gwarant. Ni fydd unrhyw gynnyrch yn cael ei ddychwelyd o dan warant heb y cais ac yn cael ei gyfleu o'r blaen i'r rheolwyr TorLaser.com, a fydd yn rheoli'r broses o ddychwelyd y cynnyrch.

2. Nodwch yn yr e-bost a anfonwch at Cefnogi'ch cod archebu, disgrifiad o'r digwyddiad, cod anfoneb a rhif cyfresol yr uned os oes angen.

3. Os oes angen anfon eich cynnyrch atom i'w adolygu, bydd yn cyflenwi'r cyfeiriad cludo. Y cwsmer fydd yn talu taliadau cludo. Ar hyd yr eitem a ddifrodwyd dylai gynnwys copi o'r anfoneb a'r contract gwarant wedi'i lofnodi'n iawn, byddant yn anfon Cymorth Technegol. Ar ôl 7 diwrnod o’r hawliad gan y cleient TorLaser.com, os nad yw’r cynnyrch wedi’i brosesu a’i ddanfon i’r lle a nodwyd gan Gymorth Technegol, ni fydd ein hadran yn derbyn yr hawliad a bydd y cais yn cael ei ganslo trwy ganslo unrhyw warant sy’n weddill a broseswyd yn y cyfarpar. Os derbynnir cydran wedi'i difrodi oherwydd pacio gwael, ni fyddwn yn gyfrifol am iawndal o'r fath. Hysbysu problem y cwsmer a'i datrys yn uniongyrchol gan y cwsmer a'r asiantaeth drafnidiaeth. Bydd unrhyw doriad sylweddol o'r nodweddion hyn yn cael ei anfon yn ôl casglu nwyddau, er bod y deunydd yn cydymffurfio â rhannau eraill o'r warant. Os dewiswch becyn dull cludo heb yswiriant ac estravía, bydd y cwsmer yn gyfrifol am y golled.

4. Opsiynau:

a) Os canfyddir bod y cynnyrch wedi'i dderbyn bod yr amodau gwarant yn dod o dan y bai, unwaith y bydd wedi'i atgyweirio neu ei ddisodli, bydd yn cael ei ddychwelyd i'r cwsmer yn rhad ac am ddim.

· Atgyweirio neu ailosod. Y peth cyntaf i'w wneud yw anfon y cynnyrch i atgyweirio neu ailosod un newydd. Y gwerthwr sydd â'r dewis, bydd yn penderfynu ar sail y costau y mae'n cynhyrchu pob opsiwn: os yw un yn anghymesur â'r llall, gall y gwerthwr ddewis y mwyaf cyfleus i'w fuddiannau, ar yr amod y bydd y defnyddiwr hefyd yn tybio mwy o anfanteision. Rhag ofn na fydd yr erthygl ar gael, byddwn yn symud ymlaen i newid ar gyfer eitem o berfformiad cyfartal neu well, gan hysbysu ac wrth ei derbyn bob amser, ac ar yr amod nad yw'r cais gan y cleient yn anghymesur, fel y nodir yng Nghyfraith 23/2003 o Orffennaf 10 o Warantau wrth Werthu Nwyddau Defnyddwyr (BOE rhif 165, o 11-07-2003)
· Gostwng prisiau neu derfynu'r contract. Lle nad yw'n bosibl (neu'n rhesymol) disodli'r cynnyrch gydag un newydd pan nad yw'r atgyweiriad neu'r amnewidiad yn fodd i wneud y cynnyrch o dan amodau pan fydd y cyfnod amser yn gorliwio ... gall y defnyddiwr ddewis rhwng gofyn am ostyngiad mewn pris neu derfynu y contract (os yw'r diffyg cydymffurfiaeth yn bwysig). Yn ogystal, mae gan y defnyddiwr hawl i'w indemnio am yr iawndal.

Nid yw TorLaser.com am resymau y tu hwnt i'r cwmni yn ymrwymo i gyflenwi'r cynnyrch a hawlir mewn cyfnod penodol, a rhagnodir y cyfnod hwn gan y cyfanwerthwr neu'r gwneuthurwr, a bydd yn cael ei gyfathrebu'n briodol i'r cwsmer trwy'r post.

Bydd llongau dychwelyd yn cael eu gwneud trwy'r post, gan ddod yn brynwr sy'n gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu golled, os yw'n well gennych yswiriant cyflymach wedi'i yswirio a gallwch ddewis cael ei ddychwelyd trwy negesydd, rhaid talu 3 €. Telir y swm hwn trwy drosglwyddiad banc neu Gerdyn.

b) Os gwirir derbyniad y cynnyrch bod yr offer yn gweithio'n berffaith, bydd yn cael ei ddychwelyd i'r cwsmer rhaid iddo dalu'r costau cludo cwsmeriaid a gynhyrchir fel cyn lleied o wariant ar drin a phrofi, a amcangyfrifir yn gyfanswm o € 10. Bydd llongau dychwelyd yn cael eu gwneud trwy'r post, gan ddod yn brynwr cyfrifol am unrhyw golled, difrod neu golled, pe bai'n well ganddo gael llwyth diogel a chyflym, gall ddewis sy'n cael ei ddychwelyd trwy negesydd, gan gynyddu'r swm 3 € yn fwy, 13 € i gyd. Telir y swm hwn trwy drosglwyddiad banc neu Gerdyn.

c) Os canfyddir bod derbyniad y cynnyrch yn torri offer, bydd yr amodau gwarant yn gwagio'r warant. Bydd yr eitem yn cael ei dychwelyd i'r cwsmer rhaid talu'r un costau cludo a chynhyrchu rhai treuliau ar gyfer trin a phrofi, a amcangyfrifir yn gyfanswm o 10 €. Bydd llongau dychwelyd yn cael eu gwneud trwy'r post, gan ddod yn brynwr cyfrifol am unrhyw golled, difrod neu golled, pe bai'n well ganddo gael llwyth diogel a chyflym, gall ddewis sy'n cael ei ddychwelyd trwy negesydd, gan gynyddu'r swm 3 € yn fwy, 13 € i gyd. Telir y swm hwn trwy drosglwyddiad banc neu Gerdyn.

Unwaith y bydd yr adolygiad yn cael ei anfon ymlaen, bydd y cwsmer yn ysgwyddo'r amcangyfrif o gostau 5 € ar gyfer unrhyw newid cyfeiriad neu ymlaen, p'un ai ar gais neu oherwydd ei fod wedi'i nodi'n wael yn y gorchymyn.
Os dychwelir pecyn trwy gyfeiriad anghywir, yn absennol, peidiwch â'i ddewis na'i wrthod, bydd yn hysbysu'r cwsmer pan fyddwn yn ei dderbyn yn ein swyddfa i ddewis pa un yr ydych am ei wneud ag ef. Os gofynnwch am gludiant newydd, codir € 5 fel tâl cludo.Os oes gennych fis o'r rhybudd gennym i gytuno ar benderfyniad, ar ôl ystyried yr amser hwn heb ei ateb, mae'n anwybyddu'r pryniant ac yn hepgor ei erthyglau a'r swm a dalwyd amdanynt.

5.2 Canslo gwarantau

· Defnydd, trin neu gynnal a chadw amhriodol gan y Cwsmer o offer neu gydran.
· Cynhwysion sy'n cael eu llosgi gan ymchwydd trydanol neu orlifol.
· Roedd cydrannau wedi'u torri neu wedi'u difrodi yn destun effaith.
· Atgyweirio amhriodol, addasu cwsmer gan dîm.
· Dirywiad, symud neu guddio gan y cwsmer, y label gwarant neu'r gwneuthurwr TorLaser.com yr holl gynhyrchion (gan gynnwys labeli â rhifau cyfresol a morloi diogelwch).
· Diffygion a achosir o ganlyniad i ddefnydd amhriodol neu y tu allan i'r amodau penodedig, gosod diffygiol, neu draul offer.
· Niwed a achosir gan drychinebau fel tân, llifogydd, gwynt, daeargryn neu storm.
· Difrod cosmetig neu grafiadau ar ddeunyddiau plastig fel gorchuddion.
· Niwed a achosir gan effaith gyda gwrthrychau eraill, cwympiadau, gollyngiadau hylifau neu drochi mewn hylifau.
· Camweithio oherwydd ymyrraeth gan dechnegwyr diawdurdod ac addasiadau neu ehangiadau dilynol nad ydynt wedi'u cynnwys yn y ffurfwedd wreiddiol.
· Gwallau cyfluniad cysylltiedig Gwallau neu anghydnawsedd cydrannau.
· Rhannau traul, fel batri. Fe'i hystyrir yn normal yn ostyngiad ym mywyd y batri oherwydd codi tâl / gollwng dro ar ôl tro.
· Niwed trwy ddamwain, cam-drin, camddefnyddio neu gymwysiadau amhriodol.
· Dirywiad oherwydd defnydd arferol.
· Unrhyw ddifrod neu niwed os yw'r cyfresol label rhif a chod bar y cynnyrch neu unrhyw un o'i gydrannau wedi'u haddasu, eu dileu neu eu dileu.

Diweddarwyd ddiwethaf: 21-12-2012